Haugesund vil overta barnevernet

Haugesund
Et lite utsnitt av Haugesund fra Risøybrua. Byen har mange utfordringer, og jeg tror mange familier kunne fått det bedre med lokal hjelp fra barnevernet, men vi får ikke et godt barnevern gratis.

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) skrev i en pressemelding 21.05.15  at de vil starte et forsøk der stat og kommune skal dele ansvaret for barnevernet. Det er ifølge Radio Haugaland snakk om fire kommuner som skal få prøve ut dette.

Departementet sier bl.a. på nettstedet sitt at kommunene skal gis fullt faglig og økonomisk ansvar for alle hjelpetiltak. Da snakker vi bl.a. om frivillig plassering utenfor hjemmet, besøkshjem og støttekontakt, råd og veiledning. Jeg har selv vært vitne til, som lærer, at familier har bedt om hjelp uten at de fikk det. De fikk til svar at de hjelpetiltakene som Bufetat nevner på hjemmesida si, ikke ble tilbudt i den kommunen. Det var det ikke penger til, og det var vanskelig å få frivillige til f.eks. støttefamilier.

Dette innebærer også at forsøkskommunene skal overta hele ansvaret innen fosterhjemstilbudet. Det betyr at kommunen må rekruttere fagfolk, drive opplæring og bistå i driften av fosterhjemmene. Forsøkskommunene må overta det økonomiske ansvaret for fosterhjemmene, og refusjonsordningen for utgifter til forsterkningstiltak oppheves. Kommunene skal også velge institusjonsplass og ha fullt finansieringsansvar.

Bufetats ansvar blir bl.a. å sørge for at det er et differensiert institusjonstilbud tilgjengelig. Kommunene kan altså fremdeles velge Bufetat eller bygge opp sine egne institusjoner. Bufetat skal også beholde ansvaret for at det er et tilstrekkelig akuttilbud tilgjengelig, mens det fremdeles vil være kommunenes ansvar å fange opp de som trenger hjelp. Det skal være litt penger i dette prosjektet, men hvis jeg har forstått det rett blir det tilsvarende det beløpet Bufetat bruker på de tjenestene de skal overføre til kommunene. Jeg kan se for meg at det blir et veldig stramt budsjett, strammere enn i dag. De får samtidig muligheten til å ordne opp i det rotet som preger fosterhjemstilbudet, og ikke minst saksbehandlere som tar seg store friheter. Det kan de gjøre hvis kommuneøkonomien tillater litt frihet.

Les mer på regjeringen.no

Det er jo veldig flott hvis dette fungerer, men det er grunn til å stille spørsmål ved om Haugesund er en passende kommune for dette forsøket. I Haugesund vil Høyre og Frp at kommunen skal søke, mens Ap mener at kommunen må få orden på økonomien først. Jeg har tidligere tatt til orde for at kommunene overtar barnevernet, og var inne på det i Legg ned bufetat. Jeg siterte May Britt Vihovde fra Venstre som mente at siden dette kunne bli vanskelig for mange kommuner å gjennomføre, kunne det være et argument for kommunesammenslåing.

Jeg tror imidlertid Arbeiderpartiets litt reserverte holdning kanskje er fornuftig likevel. Haugesund er ikke kjent for at de disponerer pengene fornuftig. De fleste husker vel Terra-skandalen, men jeg synes ikke det var mye bedre at kommunen opprettet et A/S sammen med fotballklubben FKH. De lånte flere titalls millioner for å oppgradere fotballbanen, og NRK meldte så seint som i fjor at Haugesund må spare 66 millioner. Det er derfor et spørsmål om hvor vellykket et fire års prosjekt vil være i en kommune som også har et noe frynsete rykte. Jeg sikter bl.a. til at kommunen fikk et avvik da Fylkesmannen i Rogaland hadde tilsyn i fjor. Avviket gikk på manglende oppfølging og kontroll av barn i kommunale fosterhjem. Kommunen må bevise i dette prosjektet at de kan gjøre en god jobb i fire år,og dette er et område der de ikke har råd til å spare.

Jeg har derfor mange spørsmål. Jeg tror det er mye å tjene på at kommunene overtar ansvaret for barnevernet, ikke minst i forhold til økonomisk kontroll (klarer Haugesund det, mon tro?) Det foregår dessuten overgrep på institusjoner og noe av problemet er manglende innsyn. Fylkeslegen i Rogaland mente f.eks. etter et tilsyn i Haugesund at Bufetats institusjon brukte ulovlig tvang, og at de ansatte ikke forstod hvor grensen gikk. Dette må kommunen ha kontroll med. Jeg forstår ikke hva som ligger i den økonomiske kompenasjonen som ble beskrevet i kunngjøringen, men har en mistanke om at for en kommune som allerede sliter blir dette en tung oppgave. Da blir det bare en ny bekreftelse på at det er store forskjeller på tjenestene fra kommune til kommune.

Advertisements

One thought on “Haugesund vil overta barnevernet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s