Haugesund ser på rutiner i Barnevernet

Det har vært litt stille på bloggen min i det siste når det gjelder barnevernet. Jeg hadde tenkt å gå videre med en sak jeg har jobbet med, men har lite overskudd til annet enn familie og jobb for tiden, og det går hardt ut over evnen min til å gjøre andre ting. Jeg orker ikke lese en gang for tiden, men det kommer seg forhåpentligvis etter hvert. Jeg nøyer meg derfor med å vise det jeg har så langt. Jeg ville følge opp innlegget Hva nå, Haugesund, og tok derfor kontakt med partilederne i Haugesund. Jeg sendte denne mailen 22. september:

«… Jeg viste i en mail til May Britt Vihovde (V) til en artikkel fra NRK. Der kom det fram at fylkeslegen er bekymret for bruk av ulovlig tvang og mulig underrapportering, og Haugesund ble nevnt spesielt. Det gjaldt vel en institusjon innen bufetat, men jeg er interessert i å skrive et innlegg om hva Haugesund tenker om framtida. Venstre vil legge ned bufetat og overføre hele ansvaret for barnevernet til kommunene. Hva mener dere om det?

Jeg vil hevde at hovedproblemet ikke er at kommunen overlater barn til institusjoner som bufetat, og ikke kommunen, har ansvaret for. Utfordringen, sånn jeg ser det, er mangelen på innsyn og et klart reglement, og konsekvenser hvis en bryter dette. Jeg har i tidligere blogginnlegg brukt medieoppslag til å vise at institusjoner og ansatte innen barnevernet har gjort ting som tyder på at det i beste fall er en mangel på innsyn og kvalitetssikring (f.eks. at ansatte tar avgjørelser på felt de ikke har kompetanse innen, og manglende dokumentasjon). Det ville sannsynligvis vært en naturlig konsekvens av manglende innsyn og maktfordeling i en hvilken som helst etat.

Spørsmålet mitt blir derfor dette: Hva tenker dere å gjøre i forhold til innsyn og konsekvenser for institusjoner og ansatte? Kunne det f.eks bli aktuelt med strengere krav for å bli ansatt, og at en kan miste en en autorisasjon? Dette gjelder f.o.f for det kommunen har ansvar for, og er dere interessert å ta på dere hele ansvaret lokalt?»

Jeg fikk ikke noe svar, men tenkte at jeg kanskje hadde feil mailadresser. Jeg hadde nemlig søkt dem opp på lokale hjemmesider som ikke ble skikkelig vedlikeholdt. Jeg sendte derfor en ny mail 27. oktober, denne gangen til alle representantene i Haugesund bystyre. Jeg brukte den lista over mailadresser til representantene som ligger på kommunens hjemmeside. Den var tydeligvis ikke helt oppdatert heller, for jeg fikk 5-6 i retur, , men det store flertallet fikk likevel mailen.

“… Jeg kunne tenke meg å følge opp med et innlegg om hvordan politikerne ser for seg utviklingen av barnevernet i den neste perioden. Fylkeslegen mente så seint som ifjor at Haugesund må endre rutinene, mens Fylkesmannen mente etter et tilsyn i år at Haugesund kommune ikke sikret systematisk oppfølgng av barn i kommunale fosterhjem.

Haugesund har så vidt jeg vet ikke mange av de veldig alvorlige sakene som gjerne dukker opp i media, men det er noen. Jeg tenker at den såkalte «tortursaken» fra 2009 burde ha tvunget fram nye rutiner, men kommentarene fra Fylkesmannen og Fylkeslegen tyder vel på at det er mulig å gjøre mer.

Det som egentlig er spørsmålet mitt har med informasjonen jeg fikk fra Venstre å gjøre. De vil at kommunen overtar hele barnevernet, og at bufetat legges ned. Det er likevel viktig å håndtere det som jeg mener har vært barnevernets problem, innsyn, opplæring av ansatte, rettssikerhet, rutiner og instrukser i forhold til f.eks. dokumentasjon og tvang. Det har vært en del saker i media som tyder på at enkelte barnevernsansatte og institusjoner går ut over fullmaktene og kompetansefeltene sine. Det er mange spørsmål jeg tror kommunene må takle.

Hva mener dere om å overta hele barnevernet og hvordan ser dere for dere at dere vil utvikle barnevernet? Kan det f.eks. bli aktuelt med et regionalt kontor (som kanskje inkluderer Sveio, selv om det er et annet fylke) slik de har i Vest-Telemark? Der samarbeider 6 kommuner.»

Jeg fikk faktisk ett svar. Det var fra Camilla Klovning Strømø (Frp), leder i Oppvekststyret i Haugesund kommune. Hun opplyser om at Oppvekststyret skal ha et åpent møte 20. november der de skal ha en gjennomgang av rapporten etter Fylkesmannens kontroll hos Barnevernet i Haugesund i år. Hun sier hun også vil se på hvordan rutinene ble endret etter Kontrollutvalgets gjennomgang i 2009 (tortursaken).

Hun sier videre i mailen at:

«Kommunen har fulgt opp rutinene som måtte forbedres, men det kan allikevel være nyttig for oss å ha en gjennomgang. Møtet vil også ha en gjennomgang av kommunens tilbud innen psykisk helse blant barn og unge. Barnevernet er også knyttet opp mot dette.

Barnevernet i Haugesund har slik jeg har fått opplyst problemer med oppfølging av barn og unge i fosterhjem, skaffe nok fosterhjemsplasser og barn/foreldre med minoritetsbakgrunn. Vi får som sagt en orientering på møtet 20. november.

Når det gjelder kommunalt/statlig barnevern, så ønsker Haugesund FrP et interkommunalt barnevern på Haugalandet. Dette ble nedstemt i bystyret ved budsjettbehandlingen i fjor høst. Grunnen til at vi ønsker et interkommunalt barnevern er fordi det gir et styrket barnevern. Man får større fagmiljø (flere personer med kunnskaper om f.eks. vold i hjem, minoriteter o.l.). Samtidig slipper barnevernet å sende saker til en annen kommune p.g.a. taushetsplikt.”

Med dette har jeg fått to positive tilbakemeldinger fra Venstre og Frp. Jeg er spent på å høre hva de andre partiene mener om barnevernet. Dette er en spesielt interessant sak, ikke bare fordi jeg er opptatt av barnevernet, men også fordi dette er en sak politikerne ikke vinner stemmer på. Det dreier seg kun om å gjøre det som er rett uten at en tenker på hva som er populært. Det er en test for hvor mye en er villig å kjempe for de svake i f.eks. budsjettforhandlinger. Jeg skal prøve å få med meg møtet 20. november og kommer forhåpentligvis tilbake med mer informasjon seinere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s