En uklar statskirke

Hva vil det si å være et sekulært land? Hva vil det si å være et kristent land?

Dette er to spørsmål som forvirrer mange.

Storbritannia er et land med veldig sterke religiøse motsetninger, de største er mellom kristne og ateister. Det overrasket nok mange av de sistnevnte da David Cameron tidligere i år erklærte at Storbritannia var et kristent land. Cameron skrev i en kommentar i Church Times at “I believe we should be more confident about our status as a Christian country, more ambitious about expanding the role of faith-based organisations, and, frankly, more evangelical about a faith that compels us to get out there and make a difference to people’s lives.”

Ateistene svarte med å samle et lag av 50 kjendis-ateister som protesterte. De uttalte i et brev at “UK is a non-religious and plural society and that to claim otherwise fosters alienation and division.”

I likhet med Storbritannia er Norge et land med en lang kristen historie. Det er mange som mener at vi må styrke og ta vare på den norske kulturen, noe bl.a. Christian Tybring-Gjedde i Frp har tatt til orde for. Dette partiet hevder at de ikke er mot innvandring. Hvis de virkelig mener det, kan de oppmuntre til f.eks. kristen, afrikansk innvandring, og begrense muslimsk innvandring. Det vi kan kalle Norges kulturelle hukommelse er faktisk ikke ikke-religiøs. I Storbritannia er det noen som skiller mellom post-Christian og non-Christian. Det er sikkert mange som synes det er ubehagelig, men det er et faktum at norsk lov, etikk og kultur er påvirket av kristendommen i en veldig sterk grad. I den henseende er det lite som tyder på at Norge kommer til å bli sekulært i betydningen ikke-religiøst i min levetid.

eidsborg stavkirke
Jeg bodde like ved Eidsborg stavkirke i 4 år. Jeg var inne i kirka både som museumsgjest og kirkegjenger. Det er snakk om norsk kultur, historie og etikk. Det hører absolutt til i det offentlige rom.

Jeg kan ikke helt se at Erna Solberg skal si noe tilsvarende det hennes britiske kollega gjorde, selv om ateistene i Norge er langt mindre militante, og selv om mangfoldet er mindre. Hun har nok mye av den norske aversjonen mot å si noe som kan virke ekskluderende.

Jeg tror likevel dette har med innvandring å gjøre og da ligger nøkkelen hos Frp. Dette partiet er opptatt av at Norge skal være et kristent land. Det var nesten tilløp til en euforisk stemning blant norske ateister da Stortinget ”oppløste” statskirken for 2 år siden. Det kan forresten diskuteres hvor stor avstanden mellom stat og kirke er. Det som skjedde var at luthersk kristendom ikke lenger skal ha en særstilling, samtidig som den utvilsomt har det. Statskirken ble nemlig omgjort til en folkekirke som staten fremdeles finansierer. Lite har forandret seg. Når myndighetene kaller det folkets kirke har nok ikke motivasjonen til å bruke penger på organisasjonen, og til å ha meninger om teologien blitt mindre.

Her er de nye tilleggene til loven:

§ 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 16.                               

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Jeg hørte for en del år siden det som ble oppfattet som rasistisk propaganda, i dette landet der vi ikke skal si noe som fornærmer andre. Det ble snakket om at muslimene kom til å overta landet. Det er ikke sikkert det var en feil antakelse.

Jeg er ikke i mot innvandring, snarer tvert i mot, men jeg mener det er rimelig å spørre hvilken religiøs sammensetning vi skal ha. Jeg har skrevet en del tidligere om at hele Europa er avhengig av innvandring. Det er slik at et land må ha en fødselsrate på 2,2 for å opprettholde en stabil befolkning. Hvis den synker ned til 1,4 vil samfunnet oppleve en kollaps i løpet av to generasjoner. Vi har  klart å bremse utviklingen i Norge. Her fikk kvinner 1,9 barn i gjennmsnitt i 2012, mens en rekke land hadde vært i trøbbel uten innvandring. Tyskland, Østerrike og Italia er bare noen av landene som var på ned på 1,4 i 2012, og Spania og Hellas var helt nede på 1,3.

Det sier seg selv at hvis dette fortsetter er vi avhengig av massiv innvandring. Det er ikke et spørsmål om vi skal ha en betydelig innvandring, men om hvem som skal komme. Jeg mener ikke at vi ikke skal hjelpe muslimer, men vi må være klar over at hvis vi ikke tenker slik, kan vi få en annen fordeling enn vi ønsker. Jeg vet veldig lite om jus, men slik jeg leser tillegget til grunnloven, er det snakk om en veldig vag lov. Det virker ikke som at det er et skille mellom stat og religion. Luthersk kristendom virker fremdeles å stå i en særstilling. Det virker spesielt klart etter som loven sier at verdigrunnlaget fremdeles skal være kristent.

De har et uttrykk på engelsk: Put you money where your mouth is. Vi kan oversette det med noe slikt som å vise gjennom handlinger, og ikke bare ord, at du støtter eller tror på noe. Jeg vil derfor utfordre Høyre og Frp.

Dere kan leke semantiske spill, men jeg utfordrer dere til å snakke litt tydeligere. Vi lever ikke i et ikke-kristent land, for da hadde ikke den kristne arven og tankesettet vært så dominerende. Jeg synes dessuten innvandrere fortjener en tydelig melding om hvilket land de kommer til, de som velger å forlate land der bl.a. Islam styrer. De kommer sannsynligvis hit fordi de ikke vil ha sharialover.

Mange i Storbritannia mener at Cameron i alle fall ikke kommer til å vinne stemmer med utspillet sitt, men det er forfriskende med politikere som ikke sier det de tror er populært. Jeg tror han kommer til å tjene på at han ikke er wishy-washy i forhold til hvilke verdier han støtter. Med den norske holdningen kan det variere etter hvilken religion som er størst.

Som David Cameron sa: Jeg tror vi bør vise større trygghet i forhold til vår status som et kristent land.

KIlder:
http://www.churchtimes.co.uk/articles/2014/17-april/comment/opinion/my-faith-in-the-church-of-england

http://www.bbc.com/news/uk-politics-27177265

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17#KAPITTEL_2

 

Advertisements

One thought on “En uklar statskirke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s