Diskriminerende nordmenn

Jeg leste om reservasjonsretten igjen i dag. Denne gangen var det på db.no. Saken dreide seg om at 3 av 4 nordmenn er imot, som i realiteten betyr at de diskriminerer veldig mange andre. Jeg har skrevet flere ganger om reservasjonsretten uten egentlig å ha satt meg skikkelig inn i temaet. Da var det bare rettferdighetssansen, og en generell aversjon mot den egoistiske holdningen til Susanne Kaluza og andre, som kom til uttrykk. Jeg bestemte meg for å prøve å tenke litt mer over emnet etter som denne meningsløse debatten kom opp igjen i avisene i dag.

Det er mange typer etikk innen jus, men i hovedsak er det to poler. Moralsk relativisme innebærer at det som er rett og galt ikke er vedtatt en gang for alle. Det kan forandre seg. Det er en type etikk som kan tilpasses hvert enkelt individ slik at ulike omstendigheter og kulturelle bakgrunn kan spille inn. Moral kan i dette systemet ikke baseres på en standard. Dette er mildt sagt en problematisk etikk, for hvis en lovbryter handler i samsvar med sin egen etiske standard, vil han være uskyldig. Det er et lovforslag til behandling i det irakiske parlamentet nå, som hvis det blir vedtatt, tillater at menn gifter seg med 9 år gamle jenter. Hvis det er i samsvar med kulturen, kan det vurderes som etisk rett. Jeg tror faktisk det er kulturelt akseptert i den del av verden.

Kort sagt, det som føles godt og rett, er rett. Denne etikken undergraver egentlig loven, men jeg tror den i små doser kan tilføre noe positivt. Noen ganger blander en nok moralsk relativisme og toleranse. Det høres ut for meg som at dette er noe noen fant på slik at de ikke skulle føle konsekvensene av handlingene sine.

Det motsatte er moralsk absolutisme, som hevder at det nærmest er naturlover som ikke kan forandres. Det som er rett er rett uansett, og det finnes ikke, under noen omstendigheter, unntak. Det er nok hensikten at lovene skal være absolutte, men med innslag av relativisme. Det gjør lovene mer fleksible og menneskelige, men noen ganger går det for langt. En forsvarsadvokat kan f.eks. prøve å argumentere for at klienten hans/hennes trenger spesielle hensyn. Det kan f.eks. tenkes at en kvinne får redusert straff etter å drept mannen som mishandlet henne gjennom mange års ekteskap. I en overgrepssak nylig fikk en mann fra Sarpsborg redusert straff i ankesaken fordi han kom med en uforbeholden tilståelse. Mange vil nok mene det var et misbruk av den fleksibiliteten som moralsk relativisme gir.

Det er mange diskusjoner som bruker argumenter fra disse to teoriene.

The punishment of Bessus by Andre Castaigne (1898-1899).
The punishment of Bessus av Andre Castaigne (1898-1899). USA argumenterer for at tortur er rett, mens mange andre land mener det både er galt og en virker mot sin hensikt.

Denne type konflikt mellom moralsk relativisme og absolutisme kan lett oppstå når loven er vag, noe som åpner opp for ulike tolkninger. Når det gjelder abortloven er den vel ganske grei og absolutt, mens den er urettferdig når det gjelder reservasjonsretten. De som utfører inngrepet kan nemlig reservere seg, men ikke de som henviser til inngrepet. Det skaper en unødvendig usikkerhet og forskjellsbehandling.

Jeg må innrømme at jeg har ikke sett på abortloven, eller Lov om svangerskapsavbrudd, som den egentlig heter. Jeg leste den derfor i dag og plukket ut to paragrafer, som jeg mener er spesielt viktige i denne sammenhengen.

§ 6. Avslår overlegen eller dennes stedfortreder å utføre inngrepet fordi tungtveiende medisinske grunner taler mot det, skal saken straks sendes fylkesmannen med en skriftlig begrunnelse. Fylkesmannen skal henvise kvinnen til et annet sykehus eller godkjent institusjon hvor inngrepet eventuelt kan bli utført. (en sykehuslege har med andre ord mulighet til å reservere seg, selv om de tungtveiende medisinske grunnene ikke er verre enn at fylkesmannen kan få en annen lege til å foreta inngrepet).

§ 14. Regionale helseforetak skal organisere sykehustjenesten slik at kvinnen innen helseregionen til enhver tid kan få utført svangerskapsavbrudd, jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a. Ved organiseringen skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep.

Loven gir altså kvinnen rett til å få inngrepet utført i sin helseregion, som ikke nødvendigvis betyr sitt hjemsted. Loven gir også helsepersonell som ikke ønsker å delta mulighet til å reversere seg. Det virker litt rart at fastlegene ikke har samme status.

Det som gjør loven absolutt er at kvinnen kan ikke nektes abort, og det er vel ingen som har hevdet at hun ikke skal ha den retten heller. Jeg kan derfor ikke se at det er en trussel mot abortloven at noen få fastleger ønsker å ha den samme retten som personell ved helseforetakene har. Loven vil likevel være absolutt, men ha et lite innslag av relativisme.

Jeg synes det er beklagelig at mange ikke ser mulighet til å innlemme noe relativisme i det hele tatt. Jeg kjenner ikke til hvordan det praktiseres, men vil tro at det ikke er verre enn at en kvinne kan gå til en annen lege, eller i verste fall gå til legevakten. Jeg vil tro at samfunnet tar regningen hvis kvinnen må til et annet helseforetak. Det burde ikke være umulig å gjøre det samme hvis det er fastlegen som har et dilemma.

Men spørsmålet er om en ønsker fleksibilitet. Trenden virker å være slik på mange områder nå at en bruker absolutisme der det ikke er nødvendig. Hvis vi bruker utelukkende absolutte argumenter kan vi ikke velge å være absolutte av og til.

Reservasjonsretten er generell i arbeidslivet. Vi må enten godta den eller ikke tillate noen unntak. Pasientrettighetsloven sier f.eks. at en pasient kan nekte livreddende behandling i visse tilfeller, bl.a. sultestreik og blodoverføring, selv om pasienten skulle dø.  Det er i slike tilfeller irrelevant om helsepersonellet mener det er deres plikt å redde pasienten, og de kan blir straffet hvis de følger samvittigheten sin. Jeg har i et tidligere innlegg nevnt en sak der en lege ble irettesatt etter at han ga blodoverføring til en gravid kvinne. Dette er en annen situasjon der reservasjonsretten kommer inn. Hvis legen mener det ikke er forsvarlig å behandle en slik pasient uten å gi blod, kan han henvise pasienten til en annen lege.

Jeg mener omskjæring av gutter er positivt og noe alle norske foreldre burde gjøre med sine sønner, men jeg kan også forstå at noen leger ikke er komfortabel med denne praksisen. Hovedproblemet med å kjempe mot reservasjonsrett for fastleger i forhold til abort, er at det er udemokratisk å gi noen grupper spesialbehandling. Hvis ikke fastleger skal ha den retten, er det urimelig å la andre grupper i samfunnet ha den. Det betyr i realiteten at kvinner som ikke vil ha barn, kjemper for at andre grupper i samfunnet ikke skal ha rettigheter.

Omskjæring av gutter har ikke har vært tillatt i Norge, til tross for at vi har religionsfrihet. Jeg mener imidlertid å ha lest at det skal bli tillatt. Myndighetene har egentlig ikke noe valg, for de kan ikke tillate abort, som egentlig er å fjerne en kroppsdel, og samtidig nekte andre denne rettigheten. Det ville dessuten vært å nekte muslimer og jøder religionsfrihet. Alternativet er at vi åpner opp for et samfunn som bevisst gir enkelte grupper fordeler. Det er det vi har hatt så langt, men vi er ikke tjent med å fortsette dette diskriminerende systemet.

Ellers kan jeg tenke meg at den generelle reservasjonsretten kan være aktuell for Politiet, Forsvaret, Skolen, religionsfrihet, kirken (spesielt i forhold til vielse av homofile og skilte) etc.

Det er noen som skurrer veldig her, og jeg tror ikke vi kvitter oss med vanskelige tanker selv om vi tvinger fastlegene til å tenke absolutt. Det høres ut som at dette er en sak som kan bli avgjort i retten, for jeg kan ikke tenke meg at vi kan ha lover som forskjellsbehandler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s